Bo Selv

Beskrivelse af Bo Selv, Aktiv Weekend.

Målgruppe
Bo Selv tilbyder støtte i form af kontaktperson, jf. lov om social service § 52, stk. 3, nr. 6 og § 76. Bo Selv retter sig primært mod unge, der har været anbragt uden for hjemmet og derfra flytter i egen bolig, men kan også tilbydes andre unge. Kerneindholdet i Bo Selv er at støtte den unges overgang til en selvstændig voksentilværelse.

Støtte og priser:

Der er tre forskellige indskrivningsniveauer i Bo Selv. Der indskrives altid på niveau A og arbejdes mod nedsættelse af støtteniveau. Regulering af indskrivningsniveau sker efter drøftelse med og afgørelse fra handlekommunen.

 

Niveau A – til den unge, der er ny i Bo Selv eller fortsat har behov for udvidet støtte og kontakt
Tilbuddet indeholder:

-          Der er direkte/personlig kontakt med den unge to gange pr. uge i gennemsnit

-          Den unge kan få kontakt med Bo Selv pr. telefon døgnet rundt

-          ­Der er mulighed for morgen-opkald til den unge i hverdage

-          Efter aftale med handlekommune og den unge kan den unge tilbydes urintest

-          Såfremt den unge forsørges af kommunen, kan Aktiv Weekend efter aftale med familierådgiver administrere den unges økonomi og forestå ugentlig udbetaling af tøj, lomme og kostpenge

-          I samarbejde med den unge udarbejdes udviklings –og behandlingsplan

-          Der udarbejdes besøgsjournal, hvori kontakt med og om den unge registreres

-          Der udarbejdes statusrapport forud for de lovpligtige opfølgningsmøder

-          Den unge inviteres til fællesarrangementer med Bo Selv

 

Pris for indskrivning på niveau A (pr. 1. januar 2016):
780 kr. pr. døgn = 23.725 kr. pr. måned

Niveau B – til den unge, der fortsat har behov for støtte og vejledning i overgangen til en selvstændig voksentilværelse
Tilbuddet indeholder:

-          Der er direkte/personlig kontakt med den unge en gang pr. uge i gennemsnit

-          Den unge kan få kontakt med Bo Selv pr. telefon døgnet rundt

-          Der udarbejdes besøgsjournal, hvori kontakt med og om den unge registreres

-          I samarbejde med den unge udarbejdes udviklings –og behandlingsplan

-          Der udarbejdes statusrapport forud for lovpligtige opfølgningsmøder

-          Den unge inviteres til fællesarrangementer med Bo Selv

 

Pris for indskrivning på niveau B (pr. 1. januar 2016):
600 kr. pr. døgn = 18.250 kr. pr. måned

Niveau C – til den unge, der er på vej videre (udslusning)
Tilbuddet indeholder samme elementer som niveau B, men kontakten til den unge nedtrappes, da der arbejdes mod afslutning

-          Der er direkte/personlig kontakt med den unge mindst en gang hver anden uge og kontakt pr. tlf./sms efter behov.

Pris for indskrivning på niveau C (pr. 1. januar 2016):
350 kr. pr. døgn = 10.645 kr. pr. måned

 

 

Indskrivning og opstart

Når handlekommunen overvejer at lade en ung indskrive i Bo Selv, kontaktes Bo Selvs afdelingsleder for drøftelse af, om den unge er i Bo Selvs målgruppe. Hvis den unge er anbragt, er det hensigtsmæssigt, at Bo Selv deltager ved det afsluttende opfølgningsmøde på anbringelsesstedet. Forud for opstart i Bo Selv afholdes der en samtale med den unge. Ud fra Bo Selvs samtale med den unge og drøftelse med den unges familierådgiver, vurderer Bo Selv om/i hvilket omfang tilbuddet kan forventes at dække den unges særlige behov for støtte. Ved samtale med den unge, orienteres der om Bo Selvs indhold, og rådgiveren gennemgår handleplanen, så det er tydeligt både for den unge og for Bo Selv, hvilke mål der arbejdes med.

 

UB-planer

Med udgangspunkt i handleplanen, jf. lov om social service § 140, udarbejder den unge og den primære kontaktperson fra Bo Selv en Udviklings –og Behandlingsplan (UB-plan). I planen beskrives den unges fokus- og arbejdsområder, og der angives mål og metode i forhold til hvert enkelt punkt. I kontakten med den unge har Bo Selv fokus på den unges ressourcer og søger at fastholde samt styrke disse. Formålet med at udarbejde og kontinuerligt evaluere UB-planen er, at der fastholdes fokus på at inddrage den unge og styrke den unges evne til at erkende, forstå og beskrive egne ressourcer, vanskeligheder og støttebehov.

 

Fællesarrangementer

Bo Selv tilbyder de unge deltagelse fælles-spisning hver anden uge. Derudover tilbydes der enkelte øvrige fælles arrangementer. Formål med fællesarrangementerne er at skabe gode oplevelser for de unge, samt at styrke fællesskabet mellem de unge, der er indskrevet i Bo Selv. De unge i Bo Selv får mulighed for at lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og give hinanden råd og vejledning.

 

Besøgsjournal

Bo Selv fører journal, hvori kontakt med og om den unge registreres.

Bo Selv – indhold og tilrettelæggelse

Formålet med foranstaltningen Bo Selv defineres af den unges handlekommune. Den unge tilknyttes en primær kontaktperson, og der arbejdes mod at skabe en betydningsfuld relation mellem den unge og kontaktpersonen. Støtten tilpasses den enkelte unge og udformes ud fra den unges egne ønsker, behov, ressourcer og udfordringer. Der kan fx tilbydes hjælp til at udarbejde budget, administrere økonomi, betale skat, søge relevante offentlige ydelser (fx boligsikring, SU, kontanthjælp) finde fritidsjob, hjælp til uddannelse, kontakt til studievejleder, kontakt til arbejdsgiver og evt. deltagelse i samtaler ved psykiatri/øvrige sundhedsvæsen. Generelt er der gennem indsatsen fokus på at styrke den unges evne til at mestre en selvstændig voksentilværelse.

Omfang af kontakten mellem den unge og Bo Selv tilrettelægges ud fra den unges indskrivning (niveau A, B eller C) og den unges behov. Der kan forekomme en stor del kontakt med den unge pr. telefon/SMS. Direkte kontakt med den unge sker minimum som beskrevet i kontrakten. Direkte/personlig kontakt med den unge kan enten foregå ved besøg hos den unge i dennes hjem eller ved møde andet sted (fx i Bo Selvs lokaler, på café, ved banken, på jobcenter). Derudover kan den unge få kontakt med Bo Selv pr. telefon døgnet rundt. Hvis den unge overgår til Bo Selv fra en døgnafdeling ved Aktiv Weekend, kan den unge bevare tilknytningen til den afdeling, der flyttes fra.

Opfølgningsmøder og statusrapporter

Bo Selv deltager ved opfølgningsmøder i overensstemmelse med lovgivningen, jf. lov om social service § 70, – dvs. 3. måneder efter opstart af foranstaltning og efterfølgende hver 6. måned, eller oftere, hvis der er behov for det. Forud for de lovpligtige møder udarbejder Bo Selv en statusrapport. Rapporten sendes til familierådgiver, så den er modtaget senest en uge inden mødet.