Værdigrundlag

AW’s arbejde er baseret på en række kerneværdier, hvoraf troværdighed er den primære, som danner omdrejningspunkt for de fem kerneværdier, som er tillid, åbenhed, ærlighed, rummelighed og respekt.

Disse kerneværdier tegner grundlaget for AW’s pædagogiske arbejde. Således er troværdighed et relationelt anliggende, der danner udgangspunkt for, at kvaliteter som tillid, åbenhed, ærlighed, rummelighed og respekt kan udfoldes som eksistentielt livsrum for den enkelte unge og de samspil og sociale sammenhænge, der findes og opstår i miljøet på AW’s afdelinger.

Den pædagogiske tænkning AW’s værdigrundlag:

 1. De unge er i centrum
 2. Det skal være en god oplevelse at være ung på AW
 3. Vi respekterer de unge – i tale og i handling
 4. Det skal være en god oplevelse at være medarbejder på AW
 5. Tryghed på arbejdspladsen
 6. Faglig udvikling


1. De unge er i centrum

AW’s arbejde er baseret på en systemisk tilgang, og hele institutionens virke og alle mellem-menneskelige relationer betragtes derfor som samvirkende og gensidigt inkluderende forhold. Tilsammen udgør det en interrelationel helhed, der formes gennem hverdagens mangfoldige kommunikative samspil mellem de unge, medarbejdere og ledere samt samarbejdspartnere og andre eksterne aktører i AW. Disse danner den habitus, som kendetegner AW. Dette er en habitus, der består af dels de strukturer, som de mellemmenneskelige relationer og kommunikative samspil i AW udmøntes i, dels de strukturerede rammer, regler, processer og mål, som er udtryk for den form for struktureret pædagogik, som AW arbejder med.

Den systemiske tilgang er grundlaget for AW’s strukturerede pædagogik, der er karakteriseret ved følgende kernepunkter:

 • Det enkelte menneske konstitueres gennem de relationer og kommunikative samspil, det indgår i.
 • Menneskelig udvikling opfattes derfor som en åben, livslang og stadigt foranderlig proces, som det enkelte menneske skal kvalificere sig til at forstå og navigere i.
 • Menneskets liv og udvikling betragtes ikke som lineær, men som cirkulær, åben og kompleks.
 • Forudsætningerne for udvikling er derfor gensidig involvering, anerkendelse, feedback samt vurdering og selv vurdering i relationerne mellem unge og medarbejdere i AW.
 • Som følge heraf er det af afgørende betydning at kunne arbejde med perspektiver både som muligheder: potentialer og konsekvenser, i en given sammenhæng og situation, og som empatisk mulighed til indlevelse i og forståelse af andre, hvilket igen er en basal forudsætning for at kunne arbejde med udvikling gennem kommunikative samspil.
 • At arbejde med perspektiver forudsætter således kompetence til at reflektere og vælge mellem flere mulige perspektiver, hvilket implicerer udvikling af refleksions- og selektionskompetencer.
 • Arbejdet med relationer og kommunikative samspil kræver som udgangspunkt et positivt selvforhold: selvværd og evnen til realistisk selvvurdering, hvilket, videre, indebærer evne til at reflektere og til at handle, – eller anderledes udtrykt: refleksions- og handlekompetence.
 • Da en systemisk tilgang betragter menneskets konstituering som konsekvens af relationelle samspil, betyder det, at menneskets selvforhold kan justeres, forandres og udvikles gennem pædagogisk relationsarbejde.
 • I AW’s pædagogiske arbejde er medarbejderen altid den primære og ansvarlige autoritet i relation til den enkelte unge og de unge. Det er den voksnes (pædagogens/medarbejderens) ansvar at strukturere og støtte, stilladsere og udfordre den unges udvikling, der sker i relationelle samspil.
 • Den unges indflydelse og medbestemmelse reguleres og øges i takt med den unges kompetenceudvikling.

På denne baggrund kan AW’s pædagogiske praksis beskrives ud fra disse 4 focuspunkter:

 • Individ: Det enkelte individ er i centrum i eget liv og i den pædagogiske relation
 • Aktør: Det enkelte individ betragtes som aktør i mellem-menneskelige relationer og kommunikative samspil.
 • Kompetence: Fordi individet er aktør, er det i stand til at deltage og handle. Det betyder, at individet er kompetent, og at det til stadighed udvikler kompetencer gennem relationelle samspil og perspektiver.
 • Konstituering: Individet konstitueres gennem relationelle samspil, som danner grundlag for individets kompetenceudvikling, der igen karakteriserer individets personlige egenart og muligheder for at indgå i samspil samt at vurdere og handle på perspektiver.

Kompetencemål:

Det overordnede mål for AW’s pædagogiske arbejde kan følgelig karakteriseres ved, at den unge ses som aktør i en systemisk sammenhæng, hvorfor den unges kompetenceudvikling sigter mod:

 • At kunne arbejde med perspektiver
 • At kunne reflektere
 • At kunne selektere

– hvilket tilsammen beskriver den form for handlekompetence, der udgør AW’s pædagogiske målsætning.


2. Det skal være en god oplevelse at være ung på AW

Det er AW’s pædagogiske mål at skabe mulighed for at opleve sammenhæng og meningsfuldhed.  Sammenhæng og mening er de centrale aspekter i både systemisk og eksistentiel pædagogisk forståelse. Her betragtes sammenhæng og menigsfuldhed som forudsætning for menneskelig konstituering og udvikling. Sammenhæng og mening danner derfor grundlag for det pædagogiske arbejde med udvikling af den unges selvværd. Der skelnes her mellem selvværd og selvtillid, ligesom der skelnes mellem person og handling. I et anerkendende perspektiv arbejdes der med feed-back, refleksion og vurdering, idet der skelnes mellem person og handling. Handlinger, der ofte knyttes sammen med selvtillid, kan vurderes og kritiseres, mens der i forhold til personen og selvværd kun arbejdes med anerkendelse. Det er et grundlæggende element i AW’s arbejde med at opbygge og udvikle den enkelte unges selvværd. Således arbejder AW med vurdering af og perspektiv i givne handlinger, samtidig med at det tilstræbes, at der skabes mulighed for at den unge kan opnå mestringsoplevelser i enhver situation. Det skaber rum for, at den unge selv kan finde og definere mening i sine handlinger i de sammenhænge, hvori den unge indgår. AW lægger vægt på at støtte den unges erfaringsbearbejdning, der danner grundlag for fremtidige mestringsforventninger, og som derfor udgør væsentlige aspekter i den unges arbejde med meningsfuldhed og selvværd. Endvidere er det et vigtigt mål for AW at arbejde med opmærksomhed og nærvær i bestræbelsen på at forstå og støtte til den enkelte unges mulighed for at opdage og udvikle egne ressourcer, potentialer, ønsker og mål.


3. Vi respekterer de unge – i tale og i handling

Respekt er en af AW’s kerneværdier, der sættes som både udgangspunkt og mål for det pædagogiske arbejde. Respekt er et område, der kontinuerligt tilstræbes, udforskes og udvikles i alle dimensioner af AW’s arbejde. Respekt udtrykker grundlæggende engagement, forståelse og omsorg for det andet menneske, som det er en stadig opgave at nå, at forstå og at give rum til at være og realisere sig i overensstemmelse med egne ressourcer og mål. Respekt bliver således eksponent for en eksistentielt-relationel pædagogik, der arbejder med kommunikative samspil, anerkendelse og ligeværdighed som centrale mål og midler.

AW arbejder med udgangspunkt i den enkelte unges aktuelle udvikling og situation, som AW søger at forstå og støtte i en positiv videre udvikling. Der lægges vægt på en fordomsfri og ikke-dømmende indbyrdes omgang mellem de unge og mellem den unge og pædagoger.

Endelig fokuserer AW på at skabe rammer for reel tryghed, hvilket betyder, at AW vurderer og støtter den unges udvikling  af kompetencer til selvvurdering og selvstændighed. I en anerkendende tilgang arbejdes med involvering, omsorg og engagement, og målet her er at motivere den unge til at skabe sammenhæng og mening i et eget liv og i samspil med andre. Den unges evne til selvvurdering, deltagelse i fællesskab og mestringskompetence danner grundlag for den form for tryghed, som AW søger at etablere i den unge selvværd og i institutionens liv og daglige virke.

4. Faglig udvikling

Da AW forstår sin identitet og sit virke ud fra en systemisk tilgang, er det afgørende at se medarbejdernes oplevelse og arbejde i dette perspektiv. Systemisk set er alle aspekter og relationer indbyrdes forbundne og gensidigt påvirkende.

Medarbejdernes oplevelse af arbejdspladsen, relationer og trivsel er derfor af afgørende betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Meningsfuldhed er centralt, og grundlaget herfor etableres gennem en anerkendende tilgang med focus på faglig dialog, involvering og feed-back mellem medarbejderne indbyrdes og mellem ledelse og medarbejdere.

Tryghed er et ligeså centralt aspekt for medarbejderne som for de unge, og grundlaget for tryghed skabes på samme måde som i arbejdet med de unge.

Faglig udvikling er af vital betydning for AW’s arbejde, og den faglige udvikling bliver til gennem dialog mellem ledelse og medarbejdere på baggrund af organisatoriske mål og bearbejdning af erfaringer fra det pædagogiske arbejde.

"Vores mål er at skabe de bedste rammer og give det bedste tilbud til den unge."