Dokumentation i anbringelser

Aktiv Weekend har sammen med syv andre anbringelsessteder været en del af Socialstyrelsens projekt: ”Dokumentation i anbringelser af kriminelle unge”.

Socialstyrelsen satte projektet i gang for at udvikle et system, der kan dokumentere resultaterne af anbringelse af unge med kriminel adfærd. Målet er, at anbringelsesstedernes resultater skal publiceres i tilknytning til Tilbudsportalen.

Aktiv Weekend har efter projektets afslutning valgt at fortsætte med at benytte systemet til at dokumentere de unges udviklingsforløb. Der laves derfor en screening af de unge ved ankomsten, efter tre måneder og hver sjette måned ud fra testværktøjet YLS CMI.

Testværktøjet giver Aktiv Weekend mulighed for at sætte ekstra ind på de områder, der giver udslag som særligt problematiske.

 

Om projektet

Dokumentationssystemets formål er at bidrage til, at Aktiv Weekend, kommuner og det centrale niveau kan tilrettelægge og udvikle en målrettet indsats ved anbringelse af kriminelle unge. Dette ved at producere viden om målgruppens karakteristika, herunder problemtyngde, samt om indsatsens resultater bl.a. i forhold til recidiv, misbrug, uddannelse/ beskæftigelse og psykiske lidelser.

Det bagvedliggende projekt var forankret i Socialstyrelsen, hvor en projektgruppe stod for den daglige styring. Til projektet var der tilknyttet en styregruppe, et ekspertpanel, 8 anbringelsessteder, et myndighedsteam og 2 kommuner.

Styregruppen: Relevante aktører, herunder Socialministeriet, Justitsministeriet, KL, Danske Regioner, LOS (Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud) og FADD (Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge). De deltagende anbringelsessteder og de deltagende kommuner udpegede desuden hver en repræsentant til styregruppen.

Et fagligt ekspertpanel: Vurdering af redskaber, modeller, resultatmål mv. – med forskningskompetencer inden for børne- og ungdomspsykiatri, forebyggende og anbringende foranstaltninger over for børn og unge, kriminologi (ift. unge) samt forskningsmetode og statistik. Endvidere var der i ekspertpanelet praktikere knyttet til anbringelsessteder og anbringende myndigheder.

Anbringelsessteder: Aktiv Weekend som et af de 8 anbringelsessteder, som var udvalgt til at deltage i afprøvningen af redskaber og udviklingen af en formidlingsmodel med udgangspunkt i anbragte unge.

Myndighedsteamet: Myndighedssagsbehandlere, som var oplært som superbrugere i de to redskaber, som anvendes, og støtte og sparring om brugen af redskaberne til myndighedssagsbehandlere i de enkelte sager.

To kommuner: Repræsenteret i projektets arbejdsgrupper og ved temadage/workshops. Repræsentanterne skulle sikre myndighedsperspektivet i projektet.

Læs vores brochurer

Hvordan ser verden ud set fra ET OPHOLDSSTED I DANMARK, når øjnene er unge og, synet på verden er lidt skævt? Det og meget mere kan du læse om i vores brochurer.